Tag Archives: bằng cấp ở Pháp

Các loại bằng cấp ở Pháp

Hệ thống bằng cấp của Pháp cũng giống như nhiều nước khác với 3 bằng: cử nhân (licence), thạc sĩ (master), và tiến sĩ (doctorat). Tuy nhiên, giáo dục đại học ở Pháp cũng cấp một số văn bằng khác như BTS, BUT,…Bằng cấp của Pháp được tính theo năm và số tín chỉ. Hệ […]