Category Archives: Tiến Sĩ

Mỗi năm, có khoảng 10 000 luận án tiến sĩ được bảo vệ tại Pháp. Tỷ lệ nghiên cứu sinh nước ngoài ngày càng tăng cao. Tất cả các sinh viên có bằng thạc sĩ hoặc một bằng nước ngoài tương đương trình độ thạc sĩ đều có thể đăng ký vào một khóa đào tạo tiến sĩ. Nhìn chung, khóa đào tạo tiến sĩ kéo dài khoảng 3 năm. Sau khi bảo vệ luận án thành công, nghiên cứu sinh sẽ được cấp bằng tiến sĩ.