Category Archives: Thạc Sĩ

Chương trình thạc sỹ ở Pháp thường gồm 2 năm, được chia ra thành M1 (Master 1) và M2 (Master 2). Sau khi hoàn thành chương trình học M1, bạn sẽ nhận được chứng chỉ cho chương trình học đó. Tiếp theo, bạn sẽ được đăng ký tiếp tục học lên M2 cùng chuyên ngành. Sau khi hoàn thành khóa học bạn sẽ có bằng thạc sĩ (Master).