Category Archives: Lớp tiếng Pháp phổ thông

Lớp tiếng Pháp phổ thông bao gồm các lớp học Sơ cấp (A0-A2) và Trung cấp (A2-B1) theo lộ trình quy chuẩn, bán cấp tốc và cấp tốc.