Category Archives: Cử Nhân

Bằng Cử Nhân tại Pháp là một bằng cấp quốc gia tương đương bậc TN THPT +3 năm học đại học (BAC+3). Có hai loại bằng Cử Nhân: Cử Nhân cơ bản thường được gọi đơn giản là bằng Cử Nhân (Licence) và Cử Nhân thực hành (Licence professionnelle hoặc Licence Pro).